Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Μεταφράσεις νομικών κειμένων και λοιπών εγγράφων

Εξειδικευμένοι συνάδελφοί μας αναλαμβάνουν νομικές και λοιπές μεταφράσεις, καθώς και συναφείς υπηρεσίες, μεταξύ άλλων:

- επίσημες μεταφράσεις (γνωστές ως επικυρωμένες μεταφράσεις)

- την επισημείωση (γνωστή και ως σφραγίδα της Χάγης ή apostille) εγγράφων που εκδίδονται σε Αθηνά ή Ηράκλειο

- μεταφράσεις νομικών κειμένων, μεταξύ των οποίων δικόγραφα (αγωγές, προσφυγές, αιτήσεις, προτάσεις, δικαστικές αποφάσεις κ.α.) και εξωδικαστικά έγγραφα (συμβάσεις, καταστατικά εταιρειών, πληρεξούσια, γνωμοδοτήσεις, διαιτητικές αποφάσεις, συμβολαιογραφικά έγγραφα, διοικητικές προσφυγές κ.α.)

- μεταφράσεις διοικητικών εγγράφων (αντίγραφα ποινικού μητρώου, πιστοποιητικά αστικής κατάστασης, έγγραφα φορολογικών αρχών κ.α.) πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, τίτλων σπουδών, γνωμοδοτήσεων κλπ.

- επικυρώσεις μεταφρασμένων εγγράφων

Γλωσσικά ζεύγη μεταφράσεων: ελληνικά προς αγγλικά – αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά προς ελληνικά.

Η επικύρωση μεταφράσεων γίνεται σε οποιονδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω ξένων γλωσσών από και προς τα ελληνικά.

Αγοραπωλησίες ακινήτων και επιχειρήσεων

Το Γραφείο μας έχει ασχοληθεί συστηματικά με τη διαπραγμάτευση και κατάρτιση αγοραπωλησιών κάθε είδους ακινήτων (επαγγελματικών κτιρίων, γραφείων, εμπορικών κέντρων, κατοικιών και αγροτικών εκτάσεων) και επιχειρήσεων, με τη βοήθεια ειδικών συνεργατών, τοπογράφων, πολιτικών μηχανικών, συμβολαιογράφων και οικονομολόγων.

Εργολαβικές συμβάσεις

Το Γραφείο μας έχει εκπροσωπήσει μεγάλο αριθμό ιδιοκτητών-οικοπεδούχων αλλά και κατασκευαστικές εταιρίες σε εργολαβικές συμβάσεις για ανοικοδόμηση οικοπέδων με το σύστημα της αντιπαροχής ή ανάπτυξη οικοδομικών συγκροτημάτων επαγγελματικής και οικιστικής χρήσης, παρεμβαίνοντας σε νομικά θέματα, αλλά και επί της ουσίας με τη βοήθεια ειδικών συνεργατών, πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτόνων.

Μισθωτικές συμβάσεις

Οι πελάτες μας, έχουν καταρτίσει, με τη νομική μας συμπαράσταση πληθώρα μισθώσεων, κατοικιών, γραφείων και εμπορικών καταστημάτων αλλά και κτιρίων ειδικών χρήσεων, όπως ξενοδοχείων, βιομηχανικών κτιρίων κλπ.

Αστικές υποθέσεις και ποινικές υποθέσεις που είναι παρεπόμενες αστικών υποθέσεων.

Πρωταρχικό αντικείμενο του Γραφείου μας είναι η επίλυση των κάθε είδους υποθέσεων με συμβιβαστικό τρόπο. Το κύρος του Γραφείου μας είναι ο κύριος λόγος των σοβαροτάτων επιτυχιών μας στον τομέα αυτό. Τα μέλη της εταιρίας μας και οι συνεργάτες μας, λόγω της εξειδικευμένης εμπειρίας τους, έχουν κατά τις τελευταίες δεκαετίες παραστεί και κερδίσει μεγάλο αριθμό δικών, και ιδιαίτερα σοβαρών υποθέσεων και έχουν συντελέσει στη διαμόρφωση της νομολογίας των Εθνικών Δικαστηρίων. Υποθέσεις μισθωτικών διαφορών, ελαττωμάτων κατά την πώληση ακινήτων, καταδολίευσης δανειστών, είσπραξης απαιτήσεων είναι συνηθισμένες για εμάς.

Αποζημιώσεις για απαλλοτριώσεις ακινήτων ή από εφαρμογή σχεδίου πόλης

Το Γραφείο μας έχει ασχοληθεί με μεγάλο αριθμό υποθέσεων αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης ή απαλλοτρίωσης ακινήτων σε πολλές περιοχές της Κρήτης και σε κάθε στάδιο της διαδικασίας από τον προσδιορισμό προσωρινής και οριστικής τιμής μονάδος και την αναγνώριση των δικαιούχων, μέχρι την είσπραξη των αποζημιώσεων.

Άλλα ιδιοκτησιακά θέματα

Οι ειδικοί συνεργάτες του Γραφείου μας έχουν χειρισθεί μεγάλο αριθμό προβλημάτων όπως φορολογικά, πολεοδομικά, διατηρητέα, μεταφοράς συντελεστή δόμησης, διαφορές συνιδιοκτητών, κλπ.

Εργατικές διαφορές και εμπορικές διαφορές

Το γραφείο μας ασχολείται επίσης με εργατικές διαφορές και με διαφορές του εμπορικού διακαίου.

Προσωπικά δεδομένα

Από την 25η Μαρτίου 2018 έχει τεθεί σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ ή γνωστότερος ως GDPR - General Data Protection Directive), ο οποίος έχει άμεση εφαρμογή στη χώρα μας, όπως και σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κανονισμός αυτός, σε συνδυασμό με το Νόμο 2472/1997 διαμορφώνουν το σημερινό καθεστώς προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα.

«Προσωπικό δεδομένο» ή «δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα», βάσει του ισχύοντος νομικού καθεστώτος, ορίζεται «κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)? το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου». Με άλλα λόγια, καθημερινά στοιχεία με τα οποία καθένας μπορεί να αναγνωρισθεί, όπως τα στοιχεία της αστυνομικής του ταυτότητας, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου του, ο ΑΦΜ του ή ακόμα και η καταγραφή της εικόνας ή της φωνής του.

Σύμφωνα με τον πιο πάνω ορισμό, ο καθένας μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποτελέσει υποκείμενο επεξεργασίας δεδομένων, επεξεργασία η οποία είναι νόμιμη εφόσον τηρούνται ορισμένες παράμετροι με επίκεντρο πάντα το υποκείμενο αυτό (συγκατάθεση του στην επεξεργασία των δεδομένων του, καθώς και διασφάλιση των δικαιωμάτων του ενημέρωσης, πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας των δεδομένων που το αφορούν).

Οι συνέπειες του ΓΚΠΔ είναι ότι πλέον οι επιχειρήσεις ή τα φυσικά πρόσωπα με την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων οφείλουν να συλλέγουν και να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σύννομα, σε συμμόρφωση προς τις παραπάνω παραμέτρους.

Ως προς τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων απαιτείται, σε πρώτη φάση, η προσαρμογή στον ΓΚΠΔ με την καταγραφή και τη χαρτογράφηση της πορείας επεξεργασίας των δεδομένων τόσο των υπαλλήλων όσο και των πελατών τους και, σε δεύτερη φάση, ο συνεχής εσωτερικός έλεγχος προκειμένου να τηρούνται αδιάκοπα τα κριτήρια ορθής επεξεργασίας δεδομένων. Η παράβαση των σχετικών διατάξεων.

Ως προς τη συμμόρφωση των πολιτών, η πλέον κλασική περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων αφορά τις βιντεοκάμερες ασφαλείας τις οποίες τοποθετούν για προστασία της περιουσίας του, σε πληθώρα περιπτώσεων κατά παράβαση του κανονισμού.

Το κυριότερο ζήτημα είναι ότι, πολλές φορές, ούτε τα πρόσωπα που επεξεργάζονται δεδομένα αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα λήψης κατάλληλων μέτρων ή τη παραβίαση δεδομένων ούτε τα υποκείμενα συνειδητοποιούν ότι τα δεδομένα και τα σχετικά με αυτά δικαιώματά τους παραβιάζονται. Σαν αποτέλεσμα, τα πρώτα αγνοούν τον κίνδυνο να απειληθούν με διοικητικά πρόστιμα που μπορεί να αγγίξουν (ως προς τις επιχειρήσεις) το 4% του κύκλου εργασιών τους, ενώ τα δεύτερα αγνοούν ότι έχουν δικαίωμα να ασκήσουν αγωγή για παραβίαση των δεδομένων τους, που ενδέχεται να καταλήξει σε αποζημίωση τουλάχιστον 5.800 ευρώ, σύμφωνα με τον ισχύοντα εθνικό νόμο.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει το χειρισμό σχετικών υποθέσεων.